English / Cymraeg

NEWYDDION

HEDIAD HAEL

Thursday 24th January 2019

Yn ddiweddar bu unigolyn dewr iawn yn codi arian yn Zip World, drwy fentro mynd ar y Wifren Wib gyflymaf yn y byd, a chodi swm enfawr o arian i ni diolch i'w dewrder a'i menter. Rydym yn eithriadol ddiolchgar i AUDREY COX o Ddinbych a wibiodd drwy'r awyr ar gyflymder o oddeutu 100 milltir yr awr dros Chwarel Lechi Penrhyn, Bethesda. Cododd fwy na £800 ar ein rhan a bydd yr arian yma'n ein galluogi i roi cymorth ychwanegol hynod o angenrheidiol i ofalwyr di-dâl sy'n byw yn yr ardal leol. Ar ein rhan ni i gyd: DIOLCH YN FAWR IAWN AUDREY AM EICH DEWRDER AC AM HELPU'R GOFALWYR.…

view more »


AROLWG O FODDHAD Y CWSMER

Thursday 14th June 2018

Mae'r amser wedi cyrraedd unwaith eto i ni anfon ein Arolwg o Foddhad y Cwsmer atoch er mwyn canfod eich barn ac unrhyw syniadau neu awgrymiadau sydd gennych am wasanaethau'r dyfodol. Mae hi'n bwysig iawn ein bod ni'n cael adborth er mwyn i ni allu sicrhau bod y gwasanaethau a gynigiwn yn ystyrlon a gwerth eu cael. Diolch yn fawr i bawb sydd wedi anfon arolwg eleni yn ôl yn barod, rydym yn gwir werthfawrogi hynny. Y llynedd cawsom ymateb gwych gennych i gyd, ac rydym wedi atodi ein gwerthusiad annibynnol o'r canlyniadau. Ewch i gael sbec: Arolwg o Foddhad Cwsmer - Gorffennaf 2017…

view more »


DWIRNOD YMWYBYDDIAETH GOFALWYR IFANC - 25 IONAWR 2018

Wednesday 24th January 2018

Mewn sesiwn hyfforddi ddiweddar gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru, cymerodd nifer o bobl ifanc o Gonwy a Môn yr amser i hybu'r Diwrnod Ymwybyddiaeth am Ofalwyr Ifanc sy'n digwydd ar Ionawr 25 2018. Mae gwaith ymchwil wedi dangos bod mwy na 700,000 o ofalwyr ifanc yn y Deyrnas Unedig a bod gan Gymru'r gyfran uchaf o ofalwyr sy'n oedolion ifanc (16-25 oed) yn y Deyrnas Unedig gyfan. Mae llawer o ofalwyr ifanc yn cael trafferth cydbwyso eu haddysg gyda'u gwaith gofalu ac mae hyn yn gallu achosi pwysau a straen. Mae 1 ymhob 20 yn colli'r ysgol oherwydd eu rôl ofalu, mae 26% yn dweud eu bod wedi cael eu bwlio yn yr ysgol oherwydd eu rôl ofalu ac mae gofalwyr sy'n oedolion ifanc ddwywaith mor debygol o fynd yn NEET (Ddim mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant). Meddai un Gofalwr Ifanc sy'n gofalu am ei mam: 'Rydych yn colli cyfleoedd a phrofiadau wrth dyfu i fyny - methu mynd allan gyda'ch ffrindiau gymaint ag yr hoffech; methu ymlacio pryd bynnag y dewiswch; methu ymddwyn fel rhywun arferol yn ei arddegau - methu mynd i glybiau ieuenctid, cael hobi, teimlo nad oes gennych unrhyw bryder yn y byd, mynd i bartis a chael hwyl. I fod yn onest, rydw i'n colli allan ar fod yn rhywun ifanc arferol. Ond, rwyf wedi elwa hefyd drwy gael perthynas agos gyda mam - efallai bod hyn yn anarferol i rywun ifanc ond, credwch neu beidio, dydw i a mam byth yn dadlau!' Diolch i Make Some Noise Global (mae Global yn elusen fewnol yn Heart FM/Capital Radio) rydym ni, yn Ymdirriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru, yn gallu roi cefnogaeth yn benodol i ofalwyr 16-25 oed. Meddai Alison Jones y Prif Swyddog Gweithredol: 'Roeddem wrth ein boddau i dderbyn y cyllid yma gan Global. Gallwn deilwra ein cefnogaeth i ateb yr hyn mae pobl ifanc ei angen mewn gwirionedd, naill ai gefnogaeth seibiant yn y cartref, darparu grwpiau, hyfforddiant a thripiau cymdeithasol, cludiant i fynd i apwyntiadau, cyngor a gwybodaeth, a chefnogaeth i wneud cais am grantiau unigol ar gyfer pethau fel gwersi gyrru ac offer y cartref.' Gall unrhyw un sydd eisiau defnyddio'r gwasanaeth yma ffonio Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru ar 01492 542122 neu anfon neges e-bost i northwales@nwcrossroads.org.uk.…

view more »


GWOBRAU BUSNES 2017 Y DAILY POST

Monday 6th November 2017

Mae hi wedi bod yn bleser mawr gennym glywed ein bod ar y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Busnes 2017 y Daily Post! Cyhoeddwyd hyn yn y papur newydd yr wythnos diwethaf a chawsom yr hysbysiad isod gan Dîm Digwyddiadau'r Daily Post: 'Mae hi wedi bod yn flwyddyn wych eleni, yn gyntaf am safon eithriadol o uchel y ceisiadau a dderbyniwyd ac hefyd oherwydd nifer y ceisiadau a dderbyniwyd gan fusnesau unigol. Mae'r beirniaid wedi ei chael hi'n hynod o anodd dod i benderfyniad. Mae'n bleser rhoi gwybod i chi bod Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru Carers Trust North Wales wedi llwyddo i gael eu dewis i fynd i'r rownd derfynol yn y categori "Gwobr Gymunedol dan nawdd Horizon Nuclear Power". Llongyfarchiadau!' Bydd y seremoni wobrwyo ym Mhrifysgol Bangor ar 30 Tachwedd 2017 a dydyn ni methu aros! Pob lwc i bawb sydd yn y rownd derfynol!…

view more »


WYTHNOS YMWYBYDDIAETH DEMENTIA

Thursday 4th May 2017

Mae Wythnos Ymwybyddiaeth Dementia yn dod i fyny: 15-21 Mai 2017 - edrychwch ar y daflen am fanylion o ble byddwn yn mynd…

view more »


DIOLCH YN FAWR IAWN I GLOBAL MAKE SOME NOISE

Thursday 13th April 2017

Mae'n bleser o'r mwyaf gennym dderbyn £78,700 gan @globalmakesomenoise. Bydd hyn yn gwneud gwahaniaeth enfawr i'r plant a'r bobl ifanc a gefnogwn ym Môn, Conwy a Sir y Fflint. Diolch yn fawr i bawb yn Capital y Gogledd Orllewin a Gogledd Cymru a Heart Gogledd Cymru am helpu i wireddu hyn. Gwyliwch ni gael ein syndod mawr: Heart FM…

view more »


GOROESI

Thursday 6th April 2017

Gan weithio gyda Wild Elements sydd wedi eu seilio yng Ngerddi Botaneg Treborth ym Mangor, rydym yn edrych ymlaen at gynnal 'cwrs goroesi' i Oedolion Ifanc sy'n Ofalwyr y Gwanwyn/Haf yma. Bydd y cwrs yn cychwyn ar ôl y Pasg pan fyddwn yn cynnal cyfres o sesiynau gyda'r nos yn arwain at wersyll dros nos ym mis Gorffennaf. Bydd y cwrs yn ymwneud â sgiliau megis Cymorth Cyntaf ac Iechyd a Diogelwch, gyda gweithgareddau a fydd yn cynnwys archwilio'r awyr agored, gwneud lloches, coginio tu allan, cerddoriaeth, a rhagor o bethau annisgwyl! Os ydych yn ofalwr 16-25 oed sy'n byw yn ardaloedd Môn/Bangor a chennych ddiddordeb mewn dod, ffoniwch ni ar 07887 3672220 i gael rhagor o fanylion. Mae'r cwrs yn llenwi'n weddol gyflym felly cysylltwch cyn hir os hoffech gael lle.…

view more »


RHEDEG ER BUDD GOFALWYR

Thursday 6th April 2017

Llongyfarchiadau i Heulwen Williams ein Gweithiwr Cefnogi Gofalwyr sy'n gweithio ym Môn. Llwyddodd i gwblhau ras 5k yn ddiweddar gan godi mwy na £200 i Ofalwr ym Môn ar yr un pryd. Diolch Heulwen am eich ymdrech wych - gobeithio y cawsoch floedd gefnogol a haeddiannol wrth basio'r linell derfyn!…

view more »


Y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)

Tuesday 7th February 2017

Wedi i'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) gael ei chyflwyno yn Ebrill 2016, mae'r gefnogaeth y mae gan Ofalwyr hawl ei derbyn gan eu hawdurdodau lleol wedi newid. Darllenwch y daflen wybodaeth atodol os gwelwch yn dda sy'n amlinellu'r hyn y gallech chi fel Gofalwr fod yn gymwys i'w dderbyn a sut i ofyn am Asesiad Gofalwyr: TAFLEN CEFNOGAETH I OFALWYR…

view more »


LANSIO GWASANAETH CYMORTH DEMENTIA

Thursday 5th January 2017

Mae'n bleser mawr gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr lansio'r Gwasanaeth Cymorth Dementia newydd sbon a aeth yn 'fyw' ar Hydref 3 2016. Sefydlwyd y gwasanaeth i ddarparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth yn dilyn diagnosis i bobl sydd newydd glywed bod ganddynt Ddementia, ynghyd â'u teuluoedd, ac mae ar gael ar hyd a lled y chwe sir yng Ngogledd Cymru. Meddai Arweinydd y Prosiect, Lisa Jones (yn y llun ar y chwith): Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at weithredu gwasanaeth y mae gofyn mawr amdano, ac at fod yn rhan ohono. Mae'r tîm yn Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru, Gwasanaethau Gofal Croesffyrdd, yn aelodau staff hynod brofiadol a hyfedr sy'n darparu gwybodaeth, cefnogaeth a chyngor am Ddementia. Ynghyd â'n partneriaeth gyda'r BCUHB a defnyddwyr y gwasanaeth, rydym eisiau sicrhau canlyniadau mwy positif er budd iechyd a lles pobl sydd â Dementia a'u gofalwyr yn y dyfodol. I gael rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth yma - gwelwch ein hadran Gwasanaeth Cymorth Dementia o dan Ein Gwasanaethau. Yn y llun o'r chwith i'r dde: Lisa Jones Arweinydd Prosiect; Sean Page Nyrs Ymgynghorol BCUHB; Alison Jones Rheolwr Cyffredinol Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru; Mark Jenkinson Arweinydd Gwasanaeth Cof BCUHB …

view more »