English / Cymraeg

NEWYDDION

GOROESI

Thursday 6th April 2017

Gan weithio gyda Wild Elements sydd wedi eu seilio yng Ngerddi Botaneg Treborth ym Mangor, rydym yn edrych ymlaen at gynnal 'cwrs goroesi' i Oedolion Ifanc sy'n Ofalwyr y Gwanwyn/Haf yma. Bydd y cwrs yn cychwyn ar ôl y Pasg pan fyddwn yn cynnal cyfres o sesiynau gyda'r nos yn arwain at wersyll dros nos ym mis Gorffennaf. Bydd y cwrs yn ymwneud â sgiliau megis Cymorth Cyntaf ac Iechyd a Diogelwch, gyda gweithgareddau a fydd yn cynnwys archwilio'r awyr agored, gwneud lloches, coginio tu allan, cerddoriaeth, a rhagor o bethau annisgwyl! Os ydych yn ofalwr 16-25 oed sy'n byw yn ardaloedd Môn/Bangor a chennych ddiddordeb mewn dod, ffoniwch ni ar 07887 3672220 i gael rhagor o fanylion. Mae'r…

view more »


RHEDEG ER BUDD GOFALWYR

Thursday 6th April 2017

Llongyfarchiadau i Heulwen Williams ein Gweithiwr Cefnogi Gofalwyr sy'n gweithio ym Môn. Llwyddodd i gwblhau ras 5k yn ddiweddar gan godi mwy na £200 i Ofalwr ym Môn ar yr un pryd. Diolch Heulwen am eich ymdrech wych - gobeithio y cawsoch floedd gefnogol a haeddiannol wrth basio'r linell derfyn!

view more »


Y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)

Tuesday 7th February 2017

Wedi i'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) gael ei chyflwyno yn Ebrill 2016, mae'r gefnogaeth y mae gan Ofalwyr hawl ei derbyn gan eu hawdurdodau lleol wedi newid. Darllenwch y daflen wybodaeth atodol os gwelwch yn dda sy'n amlinellu'r hyn y gallech chi fel Gofalwr fod yn gymwys i'w dderbyn a sut i ofyn am Asesiad Gofalwyr: TAFLEN CEFNOGAETH I OFALWYR

view more »


LANSIO GWASANAETH CYMORTH DEMENTIA

Thursday 5th January 2017

Mae'n bleser mawr gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr lansio'r Gwasanaeth Cymorth Dementia newydd sbon a aeth yn 'fyw' ar Hydref 3 2016. Sefydlwyd y gwasanaeth i ddarparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth yn dilyn diagnosis i bobl sydd newydd glywed bod ganddynt Ddementia, ynghyd â'u teuluoedd, ac mae ar gael ar hyd a lled y chwe sir yng Ngogledd Cymru. Meddai Arweinydd y Prosiect, Lisa Jones (yn y llun ar y chwith): Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at weithredu gwasanaeth y mae gofyn mawr amdano, ac at fod yn rhan ohono. Mae'r tîm yn Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru, Gwasanaethau Gofal Croesffyrdd, yn aelodau staff hynod brofiadol a hyfedr sy'n darparu gwybodaeth, cefnogaeth a chyngor am…

view more »


GLOBAL MAKE SOME NOISE

Wednesday 7th December 2016

Global Make Some Noise yw elusen fewnol swyddogol Global, y grŵp cyfryngau ac adloniant (Heart FM, Capital Radio, Smooth, Classic FM, LBC). Roeddem wrth ein boddau pan gafodd Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru ei dewis yn un o'u Helusennau'r Flwyddyn yn 2017-18. Mae Global Make Some Noise wedi bod yn codi arian ar ein rhan yn barod gyda'u Diwrnod Gwneud Sŵn (Make Some Noise Day) a gynhaliwyd ganddynt ar Hydref 7 pan wisgodd bawb ddillad LLACHAR! Rydym yn hynod ddiolchgar i bawb sydd wedi rhoddi hyd yn hyn! Edrychwch ar wefan Global Make Some Noise i weld beth sydd wedi bod yn digwydd a sut i gymryd rhan: Global Make Some Noise

view more »


GWEFAN NEWYDD

Wednesday 7th December 2016

Mae'n bleser mawr gennym lansio ein gwefan newydd a fydd, gobeithio, yn cynnwys yr holl wybodaeth yr ydych ei hangen am ein sefydliad a sut y gallwn eich helpu a'ch cefnogi chithau, aelod o'ch teulu, cyfaill neu gymydog. Hoffem glywed adborth gennych rhag ofn eich bod wedi chwilio am rywbeth nad ydym wedi ei gynnwys, neu fod gennych awgrymiadau am ffyrdd o'i gwella. Dyma ein cyfeiriad ebost: northwales@nwcrossroads.org.uk neu gallwch glicio ar yr eicon amlen ar waelod ein Tudalen Hafan, EDRYCHWN YMLAEN AT GLYWED GENNYCH!

view more »