English / Cymraeg

NEWYDDION

Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru’n cefnogi Llywodraeth Cymru i ddarparu £1m o grantiau i helpu gofalwyr di-dâl sy’n dioddef caledi

Monday 7th December 2020

Mae Llywodraeth Cymru'n darparu buddsoddiad o £1m mewn cynllun sydd ar waith drwy Gymru gyfan i geisio lleihau'r caledi y mae miloedd o ofalwyr ledled Cymru'n ei wynebu ar hyn o bryd. Pwrpas y gronfa hon yw sicrhau bod gofalwyr di-dâl yng Nghymru'n gallu cael gafael ar gymorth ariannol ychwanegol ar gyfer eu gwaith gofalu drwy dderbyn grantiau lleol o hyd at £300 i bob gofalwr. Gallent wario'r grant ar eitemau fel offer technoleg gwybodaeth, nwyddau gwynion, cyflenwadau bwyd, teledu tanysgrifio, hamperi lles, hamperi bwyd, hamperi Nadolig. I ganfod rhagor ac i gael cyngor ynglŷn â sut i wneud cais am grant, ffoniwch ni yn Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru ar 01492 542212 neu anfonwch e-bost…

view more »


CAU DROS DRO I GRWPIAU

Tuesday 17th March 2020

Yn anffodus, ar ôl arweiniad gan y llywodraeth a dderbynywyd yn hwyr brynhawn ddoe i osgoi pob cynulliad a chyfarfodydd cymdeithasol, rydym wedi penderfynu atal ein holl Grwpiau a Chaffis Lleol (Taith Ni / Cerdd Ni / Caffi Cofio / Caffi Conwy / Grwpiau Plant ) am y tro. Byddwn yn rhoi pob diweddariad pellach ar ein gwefan wrth iddynt ddigwydd.

view more »


EASYFUNDRAISING

Tuesday 2nd July 2019

EIN HELPU NI I GODI ARIAN Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru wedi cofrestru gyda "Easyfundraising" sydd yn troi eich siopa ar-lein bob dydd yn roddion am ddim i'ch hoff achos. Sut mae hyn yn gweithio? Yn gyntaf dechreuwch eich siopa ar-lein gyda "Easyfundraising", yna siopwch fel arfer. Yna bydd y manwerthwyr yn gwneud cyfraniad bach i ddweud 'Diolch' i'r achos ydych wedi ddewis. Dyma ein cyswllt os hoffech ddewis Ymddiriedolwyr Gofalwyr Gogledd Cymru: Easyfundraising:

view more »


HEDIAD HAEL

Thursday 24th January 2019

Yn ddiweddar bu unigolyn dewr iawn yn codi arian yn Zip World, drwy fentro mynd ar y Wifren Wib gyflymaf yn y byd, a chodi swm enfawr o arian i ni diolch i'w dewrder a'i menter. Rydym yn eithriadol ddiolchgar i AUDREY COX o Ddinbych a wibiodd drwy'r awyr ar gyflymder o oddeutu 100 milltir yr awr dros Chwarel Lechi Penrhyn, Bethesda. Cododd fwy na £800 ar ein rhan a bydd yr arian yma'n ein galluogi i roi cymorth ychwanegol hynod o angenrheidiol i ofalwyr di-dâl sy'n byw yn yr ardal leol. Ar ein rhan ni i gyd: DIOLCH YN FAWR IAWN AUDREY AM EICH DEWRDER AC AM HELPU'R GOFALWYR.

view more »


AROLWG O FODDHAD Y CWSMER

Thursday 14th June 2018

Mae'r amser wedi cyrraedd unwaith eto i ni anfon ein Arolwg o Foddhad y Cwsmer atoch er mwyn canfod eich barn ac unrhyw syniadau neu awgrymiadau sydd gennych am wasanaethau'r dyfodol. Mae hi'n bwysig iawn ein bod ni'n cael adborth er mwyn i ni allu sicrhau bod y gwasanaethau a gynigiwn yn ystyrlon a gwerth eu cael. Diolch yn fawr i bawb sydd wedi anfon arolwg eleni yn ôl yn barod, rydym yn gwir werthfawrogi hynny. Y llynedd cawsom ymateb gwych gennych i gyd, ac rydym wedi atodi ein gwerthusiad annibynnol o'r canlyniadau. Ewch i gael sbec: Arolwg o Foddhad Cwsmer - Gorffennaf 2017

view more »


DWIRNOD YMWYBYDDIAETH GOFALWYR IFANC - 25 IONAWR 2018

Wednesday 24th January 2018

Mewn sesiwn hyfforddi ddiweddar gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru, cymerodd nifer o bobl ifanc o Gonwy a Môn yr amser i hybu'r Diwrnod Ymwybyddiaeth am Ofalwyr Ifanc sy'n digwydd ar Ionawr 25 2018. Mae gwaith ymchwil wedi dangos bod mwy na 700,000 o ofalwyr ifanc yn y Deyrnas Unedig a bod gan Gymru'r gyfran uchaf o ofalwyr sy'n oedolion ifanc (16-25 oed) yn y Deyrnas Unedig gyfan. Mae llawer o ofalwyr ifanc yn cael trafferth cydbwyso eu haddysg gyda'u gwaith gofalu ac mae hyn yn gallu achosi pwysau a straen. Mae 1 ymhob 20 yn colli'r ysgol oherwydd eu rôl ofalu, mae 26% yn dweud eu bod wedi cael eu bwlio yn yr ysgol oherwydd eu rôl ofalu ac mae gofalwyr…

view more »


GWOBRAU BUSNES 2017 Y DAILY POST

Monday 6th November 2017

Mae hi wedi bod yn bleser mawr gennym glywed ein bod ar y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Busnes 2017 y Daily Post! Cyhoeddwyd hyn yn y papur newydd yr wythnos diwethaf a chawsom yr hysbysiad isod gan Dîm Digwyddiadau'r Daily Post: 'Mae hi wedi bod yn flwyddyn wych eleni, yn gyntaf am safon eithriadol o uchel y ceisiadau a dderbyniwyd ac hefyd oherwydd nifer y ceisiadau a dderbyniwyd gan fusnesau unigol. Mae'r beirniaid wedi ei chael hi'n hynod o anodd dod i benderfyniad. Mae'n bleser rhoi gwybod i chi bod Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru Carers Trust North Wales wedi llwyddo i gael eu dewis i fynd i'r rownd derfynol yn y categori "Gwobr Gymunedol dan nawdd Horizon Nuclear Power". Llongyfarchiadau!' Bydd…

view more »


WYTHNOS YMWYBYDDIAETH DEMENTIA

Thursday 4th May 2017

Mae Wythnos Ymwybyddiaeth Dementia yn dod i fyny: 15-21 Mai 2017 - edrychwch ar y daflen am fanylion o ble byddwn yn mynd

view more »


DIOLCH YN FAWR IAWN I GLOBAL MAKE SOME NOISE

Thursday 13th April 2017

Mae'n bleser o'r mwyaf gennym dderbyn £78,700 gan @globalmakesomenoise. Bydd hyn yn gwneud gwahaniaeth enfawr i'r plant a'r bobl ifanc a gefnogwn ym Môn, Conwy a Sir y Fflint. Diolch yn fawr i bawb yn Capital y Gogledd Orllewin a Gogledd Cymru a Heart Gogledd Cymru am helpu i wireddu hyn. Gwyliwch ni gael ein syndod mawr: Heart FM

view more »


GOROESI

Thursday 6th April 2017

Gan weithio gyda Wild Elements sydd wedi eu seilio yng Ngerddi Botaneg Treborth ym Mangor, rydym yn edrych ymlaen at gynnal 'cwrs goroesi' i Oedolion Ifanc sy'n Ofalwyr y Gwanwyn/Haf yma. Bydd y cwrs yn cychwyn ar ôl y Pasg pan fyddwn yn cynnal cyfres o sesiynau gyda'r nos yn arwain at wersyll dros nos ym mis Gorffennaf. Bydd y cwrs yn ymwneud â sgiliau megis Cymorth Cyntaf ac Iechyd a Diogelwch, gyda gweithgareddau a fydd yn cynnwys archwilio'r awyr agored, gwneud lloches, coginio tu allan, cerddoriaeth, a rhagor o bethau annisgwyl! Os ydych yn ofalwr 16-25 oed sy'n byw yn ardaloedd Môn/Bangor a chennych ddiddordeb mewn dod, ffoniwch ni ar 07887 3672220 i gael rhagor o fanylion. Mae'r…

view more »